privacy

privacy

Deze privacy-verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens via deze website. Rechtshulp-Eindhoven is de verwerkingsverantwoordelijke voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Rechtshulp-Eindhoven
Postbus 112
5550AC Valkenswaard
t:  040-2010996
e:  info@rechtshulp-eindhoven.nl

Rechtshulp-Eindhoven respecteert de privacy van alle bezoekers van de website. En gaat ook daarbuiten uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens van zowel cliënten als bezoekers om.

Persoonlijke gegevens (van bezoekers en cliënten) worden steeds als zijnde vertrouwelijk behandeld. En voor geen ander doel aangewend dan waartoe die aan ons zijn verstrekt. Daar kunt u bij Rechtshulp-Eindhoven van op aan!

Wij controleren van tijd tot tijd of onze dienstverlening nog steeds aan de privacy wet- en regelgeving voldoet. Ook controleren wij of uw persoonsgegevens wel goed beveiligd zijn.

bij website bezoek

In het algemeen is het mogelijk onze website te bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Wij verwerken geen gegevens over de datum, het tijdstip, hoe lang en hoe vaak u onze website bezoekt (voor statistische of optimalisatie doeleinden). Wij hebben deze vorm van statistische gegevensverwerking namelijk, met het oog op de bescherming van uw privacy, inmiddels beëindigd.

Rechtshulp-Eindhoven verzamelt evenmin gegevens over welke pagina’s of specifieke onderdelen van de website u bezoekt en in welke volgorde. Geen gegevens over welke informatie u bekijkt of wat u eventueel downloadt van onze website.
Hoewel dat elders wellicht in de praktijk vaak wel het geval zal zijn, zullen wij dergelijke gegevens dus niet verwerken noch gebruiken om de inhoud van de website af te stemmen op uw online zoekgedrag. De bescherming van uw privacy is immers een groot goed. Ook zullen wij uw persoonsgegevens niet zomaar zonder uw toestemming delen met derden voor hun marketingdoeleinden.

vanaf wanneer verzamelen wij persoonsgegevens

Vanaf het moment dat u zelf telefonisch, schriftelijk (o.m. door het incassoformulier te downloaden en te gebruiken) dan wel via de elektronische weg, via e-mail, contact met ons legt voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek, verzamelen wij uw persoonsgegevens. En niet eerder dan op dat moment.

veiligheid van persoon en goed

Wij vinden de veiligheid van onze cliënten en medewerkers van groot belang. Daarom maken wij gebruik van camerabewaking. Door middel van de camera’s worden beelden vastgelegd en bekeken. In geval van incidenten kunnen wij dan snel handelen. Onveiligheid is een maatschappelijk probleem waarmee ook wij te maken hebben. Soms ontstaan er onveilige situaties of kan een situatie als onveilig ervaren worden door het optreden van vandalen, agressieve en rondhangende personen. (grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang, artikel 6 sub f AVG)

Een van de maatregelen die wij hiertegen nemen is de inzet van cameratoezicht op en rondom onze vestigingsplaats. Dit blijkt in de praktijk een belangrijk hulpmiddel te zijn bij het voorkomen, de opsporing en vervolging van strafbare feiten en de aanpak van andere overtredingen. Het cameratoezicht is openlijk en wordt door middel van afbeeldingen op stickers aangegeven. Rechtshulp-Eindhoven maar ook haar cliënten en medewerkers hebben een belang bij het maken van de beelden.

Zonder het maken van deze beelden is het achteraf niet mogelijk om incidenten te onderzoeken of de veiligheid van onze cliënten en medewerkers te waarborgen. Dit belang vinden wij groter dan de eventuele inbreuk op de privacy van een cliënt of een medewerker. Wij zorgen ervoor dat alle beelden veilig worden opgeslagen en dat de toegang tot de beelden beperkt is tot eigen medewerkers en politie en justitie.

waarom wij persoonsgegevens verzamelen (rechtsgrond)

Het leeuwendeel van de persoonsgegevens waar het hier om gaat, betreft gegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening mogelijk te maken (grondslag voor de verwerking is: de uitvoering van de overeenkomst, artikel 6 sub b AVG), zonder welke het feitelijk onmogelijk zou zijn u in een concrete zaak te adviseren en bij te staan en de met u te sluiten/gesloten overeenkomst na te komen.

In het andere geval gaat het veelal om de tijdelijke opslag van camerabewakingsbeelden (grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang, artikel 6 sub f AVG) wat nodig is om de veiligheid van persoon en goed voor onze medewerkers en bezoekers te kunnen waarborgen en om evt. verhaal van schade in een civiele rechtsprocedure en/of opsporing en vervolging van evt. strafbare feiten daarbij (door politie en justitie) mogelijk te maken.

om welke persoonsgegevens gaat het?

Rechtshulp-Eindhoven verwerkt op de eerste plaats persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. Daarbij o.a. te denken aan de navolgende persoonsgegevens: NAW, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, evt. werkgevers- en salarisgegevens.
Maar in dit verband ook te denken aan de documenten waarin deze persoonsgegevens zijn opgenomen.

En bewakingscamerabeelden met beeldopnamen waarop verdachten/daders/schadeveroorzakers (hun aangezicht, postuur, en evt. andere uiterlijke kenmerken, zoals bijv. tatoeages) zichtbaar, in het ideale geval, herkenbaar en identificeerbaar zijn.

Bijzondere persoonsgegevens worden slechts verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming, als de verwerking daarvan bij of krachtens de wet is toegestaan dan wel verwerking daarvan geboden is om aan een bepaalde wettelijke verplichting te (kunnen) voldoen.

bewaartermijn: hoe lang persoonsgegevens bewaard

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst: dat wil zeggen zolang als voor de verlening van diensten in het kader van een met u gesloten overeenkomst van opdracht noodzakelijk is c.q. er een (langere) wettelijke bewaarplicht geldt.

Camerabewakingsbeelden worden na 28 dagen automatisch verwijderd, tenzij zij reden geven tot het doen van aangifte bij politie en justitie dan wel evt. mogelijkheden bieden tot verhaal van schade in een civiele rechtsprocedure op de dader resp. veroorzaker van de schade. Indien er sprake is van een incident worden de beelden bewaard totdat het incident volledig is afgehandeld.

beveiliging van persoonsgegevens

Rechtshulp-Eindhoven hecht groot belang aan adequate, effectieve beveiliging van persoonsgegevens en heeft daartoe verstrekkende maatregelen genomen. Een en ander om verlies, diefstal of anderszins lekken (daarbij te denken aan bijv. onrechtmatige toegang tot, en onrechtmatig gebruik) van data in het algemeen, en persoonsgegevens in het bijzonder, te voorkomen. Daartoe maakt zij waar nodig gebruik van versleutelde en/of beveiligde verbindingen en data-opslag.

ontvanger van persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden in beginsel slechts gebruikt door de behandelaar van uw zaak, voor intern gebruik (door die behandelaar) en slechts voor het doel waartoe u deze heeft verstrekt.
Mede op grond van de toepasselijke Algemene Voorwaarden hebben wij ons verplicht en contractueel verbonden tot geheimhouding tegenover derden van alle ons ter kennis gebrachte, steeds als vertrouwelijk te beschouwen, informatie.

Dit lijdt uitzondering voor de situatie dat wij een wettelijke plicht tot bekendmaking hebben of als wij voor onszelf optreden in een gerechtelijke procedure en het prijsgeven van de informatie in dat kader gerechtvaardigd is (grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang, artikel 6 sub f AVG).

Door uw gegevens aan ons te geven, door met ons een overeenkomst (van opdracht) aan te gaan en/of door ons schriftelijk volmacht te verlenen (tot voor en namens u optreden), gaat u akkoord met en geeft u toestemming voor de opslag en verwerking van uw gegevens in onze informatieverwerkingssystemen en opname van uw gegevens in onze bestanden.

inzage, wijziging, verwijdering, vergetelheid, bezwaar en dataportabiliteit

Uw eventueel bij ons geregistreerde persoonlijke gegevens kunt u op aanvraag inzien en zo nodig doen wijzigen en/of verwijderen. Een aanvraag tot inzage of verzoek tot wijziging/verwijdering van persoonlijke gegevens dient u steeds schriftelijk bij ons in te dienen. Uw aanvraag/verzoek wordt door ons pas in behandeling genomen nadat uw identiteit genoegzaam is vastgesteld.

Als u van mening bent dat wij niet zorgvuldig met uw gegevens omgaan dan kunt daarover met ons contact opnemen op bovenstaand adres. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u van mening bent dat Rechtshulp-Eindhoven voor een ander doel gebruik maakt van uw persoonsgegevens dan waartoe die zijn verstrekt (noodzakelijk voor nakoming/uitvoering van een overeenkomst of voldoening aan een wettelijke verplichting) dan kunt u bij ons bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens via bovenstaand adres.
U heeft recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat u het recht heeft om de, door uzelf aan ons verstrekte en op uw persoon betrekkinghebbende, persoonsgegevens in een overzichtelijke vorm te verkrijgen.

tot slot

Rechtshulp-Eindhoven behoudt zich, voor wat betreft de inhoud, strekking en reikwijdte van deze privacyverklaring, uitdrukkelijk alle rechten voor, in bijzonder het recht om deze privacyverklaring later nog aan te passen en aan te vullen.
De laatst gepubliceerde versie zal steeds van toepassing zijn en met uitsluiting van toepasselijkheid van eerdere versies ervan.
Bezoekers van de website worden derhalve geadviseerd deze privacyverklaring regelmatig te controleren op latere aanpassingen.

Bijgewerkt tot 1 januari 2020